Uważnie wysłuchujemy pytań naszych lokatorów. Najpopularniejsze z nich, wraz z odpowiedziami publikujemy na tej stronie. W ten sposób budujemy razem bazę wiedzy na temat SM ARKA i naszych inwestycji, w oparciu o wasze dociekania i wątpliwości.
Informacje podstawowe
Całkowita spłata kredytu
Wysokość comiesięcznych rat kredytu
Zawieszenie spłaty comiesięcznej raty kredytu
Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytemInformacje podstawowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Arka zaciągnęła kredyty mieszkaniowe w banku PKO BP SA na sfinansowanie kosztów budowy budynków przy ulicy: Chrobrego, Hercena, Kościuszki, Pułaskiego. Kredyty te spłacane są przez właścicieli lokali obciążonych tym kredytem (kredytobiorców) na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom niektórych premii gwarancyjnych.
Zadłużenie z tytułu w/w kredytu dzieli się na:
zadłużenie wobec banku z tytułu:
- kapitał podstawowy,
- odsetki skapitalizowane;
zadłużenie wobec budżetu państwa z tytułu:
- odsetki przejściowo wykupione przez budżet,
- oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet.
Całkowita spłata kredytu

W przypadku regularnych i terminowych spłat normatywu, kredytobiorcy przysługuje w razie spłaty całości kapitału podstawowego umorzenie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa w wysokości:
- równowartości spłaty (w wysokości kapitału podstawowego),
- 70% pozostałej części.
Powyższe uprawnienie przysługuje do 31 grudnia 2017r. W tym celu należy złożyć w biurze spółdzielni z wyprzedzeniem conajmniej 7-dniowym powiadomienie (wniosek) o planowanej spłacie kredytu określające dokładny termin tej spłaty. Po spłacie kredytu członkowi przysługuje prawo do przekształcenia lokalu spółdzielczego własnościowego na własność. Na wniosek kredytobiorcy, który od dnia 01.01.1998 r. lub od każdego kwartału następującego po I kw. 98 r. lecz nie później niż od 01.01.2006 r. dokonał przez 20 lat terminowych i systematycznych spłat kredytu wg normatywu, bank umorzy w ciężar budżetu państwa pozostałe zadłużenie z tyt. skapitalizowanych odsetek oraz z tyt. przejściowo wykupionych odsetek.
Wysokość comiesięcznych rat kredytu

Miesięczna spłata raty kredytu przypadająca na dany lokal mieszkalny nie może być niższa od iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz normatywu spłaty kredytu ustalonego w przeliczeniu na 1m2 powierzchni lokalu. Normatyw ten ulega zmianie raz w roku. W terminie do dnia 30 listopada każdego roku w Monitorze Polskim jest ogłaszana w drodze obwieszczenia wysokość normatywu obowiązująca w roku następnym. W 2015r normatyw ten wynosi: 3,37 zł. Jeżeli kredytobiorca dokonywał w danym roku systematycznych i terminowych spłat kredytu wg normatywu to zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy odsetki przejściowo wykupione przez budżet nie podlegają oprocentowaniu.
Zawieszenie spłaty comiesięcznej raty kredytu

Kredytobiorca może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty raty kredytu, jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę w tym gospodarstwie w kwartale poprzednim wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury.  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy. Kompletne wnioski należy składać w biurze Spółdzielni do 10 dnia m-ca rozpoczynającego kwartał, w którym ma nastąpić zawieszenie spłaty. Jeżeli kredytobiorca spełnia w/w warunki to może przez 12 kwartałów zawiesić spłatę raty kredytu w 100% a jeśli nadal ma trudną sytuacje finansową to przez nastepne 8 kwartałów będzie płacił 50% raty.
Sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem

Kredyt może być przejęty przez kolejnego nabywcę spółdzielczego własnościowego prawa pod warunkiem podpisania poręczenia kredytu.
 
 
Arka@Arka.Wroc.PL
Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA
50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 125a