Zapraszamy do czytania najnowszych informacji dotyczących Państwa mieszkań.

Będziemy tutaj podawali numery kont Spółdzielni, zmiany stawek w opłatach oraz numery telefonów do przydatnych instytucji takich jak gospodarz osiedla, elektryk, pogotowie MPEC, MPWiK, domofony, terminy odczytów i przeglądów.

Tablica ogłoszeń jest przydatna zwłaszcza dla osób które wynajmują lub z innych powodów nie mieszkają w budynkach spółdzielni.

Ogłoszenia będziemy dzielili na ogłoszenia stałe zawierające przydatne informacje bez względu na upływ czasu, oraz ogłoszenia doraźne, które pojawią się tylko wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana w ogłoszeniach stałych - na przykład numeru konta czy wysokości czynszu oraz ogłoszenia które utracą ważność po upływie czasu np. zawiadomienia o odczytach wody, przeglądach. Znajdą tu Państwo także informacje na temat Walnego Zgromadzenia.
Zmiana cen za ciepło Hłaski od 2015r
Wysokość normatywu 2015r.
Stawki za wywóz śmieci dla mieszkań i lokali użytkowych
Informacja w sprawie obowiązywania selektywnej zbiórki śmieci
Wysokość podatku od nieruchomości w 2015r.
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków
Śmieci od czerwca 2014
Niedobory wody za 2013r Hercena
Niedobory wody za 2013r Chrobrego 42
Niedobory wody za 2013r Pułaskiego 42/Kościuszki 125
Windykacja od stycznia 2015r.
Brak prądu Pułaskiego 42B i Kościuszki 125 - 11-04.2015r.
Harmonogram na wielkogabaryty 2015 rok
Wymiana ciepłomierzy na radiowe od maja 2013 Hłaski
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań
Zakaz palenia na klatkach
Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny
Ostateczny wynik ankiety w sprawie termomodernizacji Puł/Koś
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na HłaskiZmiana cen za ciepło Hłaski od 2015r

 Mieszkańcy osiedla Hłaski

Spółdzielnia Mieszkaniowa Arka informuje, że od 1 stycznia 2015r. Fortum zmieniło ceny za następujące usługi:

·         Opata stała za usługi przesyłowe (ceny podane brutto): 4082,07zł/MW/m-c +VAT

po przeliczeniu na powierzchnię budynków daje to następującą kwotę

Hłaski 24: 0,43zł/m2

Hłaski 26-40: 0,39zł/m2

Hłaski 42-50: 0,33 zł/m2

·         Opłata zmienna za usługi przesyłowe (ceny podane brutto): 17zł/GJ

 

W związku z powyższym Spółdzielnia wprowadzi w/w stawki w notach za zużycie ciepła od 1 stycznia 2015r.

Wyciąg z taryfy wytwórcy ciepła został wywieszony w gablotach na klatkach schodowych, znajduje się także w biurze Spółdzielni.

 
Wysokość normatywu 2015r.

 

 

  

 

OBWIESZCZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

(Monitor Polski, poz. 1118)

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w roku 2015 wynosi 3,37 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 
Stawki za wywóz śmieci dla mieszkań i lokali użytkowych

 Szanowni Mieszkańcy!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2014r.dla wszystkich nieruchomości zostały przyjęte następujące ceny za wywóz odpadów komunalnych:

 

- w lokalach mieszkalnych:

a) za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego:

- 0,85 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

b) za każdą osobę zamieszkującą lokal mieszkalny:

- 19,00 zł za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych ustala się na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, za wyjątkiem sytuacji, w której na jednego mieszkańca przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, wówczas opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

- w lokalach użytkowych:

0,06 m2 – 12,94 zł

0,08 m2 – 13,88 zł

0,12 m2 – 18,57 zł

0,24 m2 – 36,83 zł

0,36 m2 – 53,17 zł

0,66 m2 – 96,55 zł

1,10 m2 – 154,73 zł

7,00 m2 – 666,02 zł

10,00 m2 – 888,03 zł

16,00 m2 – 1334,73 zł

 

Dla nieruchomości, na której świadczona jest praca, należy przyjąć 15 l na pracownika ( np. 3 pracowników razy 15 litrów = 45 litrów – należy przyjąć najmniejszy pojemnik 60 litrów).

 

Częstotliwość wywozów odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż 1 raz w tygodniu.

52 tygodni w ciągu roku podzielone na 12 miesięcy = 4,33 (średnia miesięczna ilość wywozów jednego pojemnika).

Dlatego należy pomnożyć stawkę opłaty przez średnią miesięczną ilość wywozów np. dla pojemnika 60l:12,94 zł *4,33 – 56,03 zł + VAT.

 

Zgodnie z art..63 paragraf 1 Ordynacji podatkowej wyliczoną kwotę opłaty za odpady komunalne zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa do pełnych złotych.

 

Podane stawki zostały przyjęte na podstawie Uchwały nr XLII/978/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 kwietnia 2013r oraz Uchwaly nr XXXV/780/12 z dnia 29 listopada 2012r.

 

Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Arka” z dnia 16 maja 2014r znajduje się w biurze Spółdzielni.

 

 

 

 
Informacja w sprawie obowiązywania selektywnej zbiórki śmieci

 Szanowni Mieszkańcy!!!

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2014r. w sprawie segregacji odpadów komunalnych przyjęto na nieruchomościach zarządzanych przez SM ARKA selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Segregacja powinna być zgodna z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XXXV/780/12).

 

Decyzja o selektywnym zbieraniu śmieci został podjęta zgodnie z przeważającą wolą mieszkańców, którzy zadeklarowali pisemnie (w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o sposobie gromadzenia odpadów.

 

 
Wysokość podatku od nieruchomości w 2015r.

 Szanowni Mieszkańcy!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości w roku 2015 wysokość opłaty obowiązywać będzie taka sama, jak w 2014 roku czyli:

Budynki:

1.     Pułaskiego 42/Kościuszki 125

– mieszkania: 0,10 zł/m2

- lokale użytkowe: 1,92 zł/m2

- lokale użytkowe zdrowotne: 0,41 zł/m2

2. Chrobrego 42

- mieszkania: 0,09 zł/m2

 - lokal użytkowy: 1,92 zł/m2

3. Hercena 4

- mieszkania: 0,09 zł/m2

4. Hłaski 24

- mieszkania:0,12 zł/m2

5. Hłaski 26-40

- mieszkania: 0,12 zł/m2

- lokale użytkowe: 1,95 zł/m2

- garaże: 0,11 zł/m2

6. Hłaski 42-50

- mieszkania: 0,12 zł/m2

- lokale użytkowe: 1,95 zł/m2

- lokale użytkowe zdrowotne: 0,44 zł/m2

- garaże: 0,11 zł/m2

 

Stawki opłat wyliczone zostały w wymiarze miesięcznym, dla lokali użytkowych powyższe stawki są kwotami netto, opłaty będą płatne z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi od stycznia 2015 roku.
Opłata za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

 Ogłoszenie

 

 

w przedmiocie ustalenia opłat za obowiązkowe przeglądy roczne budynków

(dot. bud. Hercena 4, Chrobrego 42, Hłaski 24-50, Kościuszki 125, Pułaskiego 42

 

  

Szanowni Mieszkańcy!

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w dniu 30 czerwca 2014r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłaty z tytułu wykonywania badania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, przeglądów instalacji gazowych i przeglądów technicznych elementów budynku, budowli i instalacji (obowiązkowe okresowe – co najmniej raz w roku – badanie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane rozdział 6 art. 62 ust 1 pkt 1 lit c) w wysokości 2,20 zł/mieszkanie/miesięcznie.

 

 

Opłaty będą pobierane od wszystkich lokali niezależnie od fizycznego wykonania przeglądu w danym lokalu.

 

 

1.   Opłata będzie płatna z pozostałymi opłatami eksploatacyjnymi począwszy od października 2014r.

2.   Opłaty, o których mowa dla lokali użytkowych są kwotami brutto.

 

 

Uchwała RN wraz z kalkulacją znajduje się w biurze SM i na tablicach ogłoszeń. 
Śmieci od czerwca 2014

  

Informujemy, że do 15 czerwca 2014 roku zobowiązani są Państwo do uiszczenia opłaty za śmieci za miesiąc maj na konto Gminy, tak jak to robili Państwo do tej pory.

 

 

Jednocześnie w opłatach eksploatacyjnych za czerwiec ponownie pojawi się pozycja za wywóz śmieci, termin zapłaty zgodny z comiesięcznymi opłatami czyli do 20 czerwca.

 

Nie ponoszą Państwo żadnej dodatkowej opłaty za wywóz śmieci.

 

W czerwcu zapłacą Państwo za śmieci za maj na konto Gminy oraz za śmieci za czerwiec na rachunek bankowy Spółdzielni, którą to opłatę Spółdzielnia przekaże do 15 lipca na konto Gminy.

 

 

Zmiana sposobu płatności jest decyzją spółki Ekosystem.

 

 

Stawki opłaty za wywóz śmieci są zależne od Gminy.

 

W przypadku, gdy na 1 osobę zamieszkującą lokal przypada do 27 m2 powierzchni lokalu, stawka podatku śmieciowego wynosi:

- 0,85 zł/m2 – przy segregowaniu śmieci

 

W przypadku, gdy na 1 osobę zamieszkującą lokal przypada więcej niż 27 m2 powierzchni lokalu, stawka podatku śmieciowego wynosi:

- 19,00 zł/osobę – przy segregowaniu śmieci

 

Oczywiście wszystkich naszych mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

 

W przypadku, kiedy śmieci nie są segregowane opłaty są dużo większe.

 

Zasady te, jak i wysokość podatku śmieciowego zostały ustalone przez Radę Miejską Wrocławia, obowiązują wszystkich mieszkańców Wrocławia i są niezależne od zarządzających spółdzielni.

 
Niedobory wody za 2013r Hercena

 Hercena 4

Informacja w sprawie rozliczenia niedoboru wody na liczniku głównym wody za okres

 od 01.03.2013r.-28.02.2014r.

 

Zużycie na liczniku głównym wynosi: 1181,53m3

 

Mieszkańcy zapłacili za zimną wodę przez 12 miesięcy: 1054,67m3.

Różnica między stanem licznika głównego ZW a zużyciem mieszkańców: 126,86m3.

Przyjęto na sprzątanie klatki: 12m3.

Zatem do rozliczenia pozostaje : 114,86m3

 

114,86m3 niedoboru wody daje kwotę 1037,18zł.

 

 

Powyższa kwota została rozbita na 6 rat (od sierpnia 2014r.  do stycznia 2015r.), co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje miesięczną ratę w wysokości 0,32zł/m2 (niedobory wody na liczniku głównym zimnej wody rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań/lokalu).

 

 
Niedobory wody za 2013r Chrobrego 42

 Chrobrego 42

Informacja w sprawie rozliczenia niedoboru wody na liczniku głównym wody za okres

 od 01.03.2013r.-28.02.2014r.

 

Zużycie na liczniku głównym wynosi: 997,6m3

 

Mieszkańcy zapłacili za zimną wodę przez 12 miesięcy: 849,84m3.

Różnica między stanem licznika głównego ZW a zużyciem mieszkańców: 147,76m3.

Przyjęto na sprzątanie klatki: 12m3.

Zatem do rozliczenia pozostaje : 135,76m3

 

135, 76m3 niedoboru wody daje kwotę 1226zł.

 

 

Powyższa kwota została rozbita na 6 rat (od sierpnia 2014r.  do stycznia 2015r.), co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje miesięczną ratę w wysokości 0,38zł/m2 (niedobory wody na liczniku głównym zimnej wody rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań/lokalu).

 

 
Niedobory wody za 2013r Pułaskiego 42/Kościuszki 125

 Pułskiego 42- Kościuszki 125

Informacja w sprawie rozliczenia niedoboru wody na liczniku głównym wody za okres

 od 01.03.2013r.-28.02.2014r.

 

Zużycie na liczniku głównym wynosi: 9796,72m3

 

Mieszkańcy zapłacili za zimną wodę przez 12 miesięcy: 9342,72m3.

Różnica między stanem licznika głównego ZW a zużyciem mieszkańców: 454m3.

Przyjęto na sprzątanie klatki, kotłownie, biuro: 200m3.

Zatem do rozliczenia pozostaje : 254m3

 

254m3 niedoboru wody daje kwotę 2293,62zł.

 

 

Powyższa kwota została rozbita na 4 rat (od sierpnia 2014r.  do listopada 2014r.), co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje miesięczną ratę w wysokości 0,08zł/m2 (niedobory wody na liczniku głównym zimnej wody rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni mieszkań/lokalu).

 

 
Windykacja od stycznia 2015r.

 Informujemy, że od stycznia 2015r. prowadzenie rozliczeń czynszowych oraz windykację należności (informacje telefoniczne, wezwania do zapłaty) będzie prowadziło biuro Spółdzielni, bez pomocy podmiotów zewnętrznych.

Prosimy zatem o kierowanie zapytań na temat wysokości opłat, zadłużenia, spłat, odsetek itp. bezpośrednio do biura Spółdzielni.

Pragniemy wyrazić naszą wielką wdzięczność dla tych wszystkich z Państwa, którzy terminowo regulują opłaty za mieszkanie. Niestety zadłużenie wielu lokali nadal jest na bardzo wysokim poziomie, co odbija się negatywnie na działalności i jakości naszych usług.

Dlatego zdecydowaliśmy o wprowadzeniu szybszego procesu windykacji, który będzie lepiej chronić interesy osób rzetelnie płacących.

Od stycznia 2015r. do windykacji będzie trafiał każdy, nawet najniższy dług, a po wyczerpaniu dobrowolnej windykacji, każdy dług powyżej 200,00 zł. trafi do postępowania sądowego.

Dodatkowo skracamy proces windykacji:

1. Po stwierdzeniu zadłużenia Dłużnik otrzyma jeden telefon przypominający.

2. W razie braku reakcji dłużnik otrzyma wezwanie do zapłaty.

3. W razie dalszego braku spłaty sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

4. Po uzyskaniu wyroku sądowego, w razie braku spłaty, sprawa kierowana będzie, bez dodatkowego wezwania, do komornika.

Mamy nadzieję, że te zmiany znajdą Państwa zrozumienie. Sytuacja niestety je wymusza, np. w naszych zasobach są już przypadki licytacji zadłużonych nieruchomości przez komornika, w tym jedna licytacja z lokatorem w mieszkaniu.  
Brak prądu Pułaskiego 42B i Kościuszki 125 - 11-04.2015r.

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w związku z prowadzonymi pracami polegającymi na  modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznych lini zasilających, w dniu 11.04.2015r. (sobota) nie będzie prądu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie od godziny 10:00 do 18:00 w budynkach przy ulicy Pułaskiego 42B i Kościuszki 125.

Za utrudnienia przepraszamy. 
Harmonogram na wielkogabaryty 2015 rok

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” uprzejmie informuje, że w związku z realizacją przez Gminę Wrocław obowiązków wynikających z zapisu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbioru odpadów wielkogabarytowych, podajemy terminy na cały 2015 rok w zakresie podstawienia na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię kontenerów na odpady wielkogabarytowe:

 

Harmonogram:

17 luty 2015r. (wtorek) 

 

21 kwiecień 2015r. (wtorek) 

 

23 czerwiec 2015r. (wtorek) 

 

25 sierpień 2015r. (wtorek) 

 

20 październik 2015r. (wtorek) 

 

15 grudzień 2015r. (wtorek)
Wymiana ciepłomierzy na radiowe od maja 2013 Hłaski

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” we Wrocławiu zawiadamia, że od maja 2013r. na osiedlu przy ulicy Marka Hłaski 24-50 zostały rozpoczęte przez firmę WROGAZ prace dotyczące wymiany ciepłomierzy w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Obecnie znajdujące się w Pańskich mieszkaniach ciepłomierze zostaną wymienione na nowe z nakładką radiową, umożliwiającą zdalny odczyt.

Firma miesięcznie będzie wymieniała 40 sztuk ciepłomierzy.

Wymiany urządzenia w mieszkaniu będzie dokonywał pan Piotr Sobolewski, legitymujący się dowodem osobistym nr AWJ 375570.

Prosimy w przypadku wizyty u Państwa pana Piotra Sobolewskiego o udostępnienie mieszkania/lokalu użytkowego, w celu przeprowadzenia wymiany ciepłomierza
Pośrednictwo w sprzedaży i kupnie mieszkań

 Szanowni  Mieszkańcy

Miło nam poinformować naszych mieszkańców, że Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA uzyskała uprawnienia, które pozwalają na zajmowanie się  pośrednictwem   w  sprzedaży i kupnie mieszkań.

Zachęcamy osoby, które myślą o sprzedaży swoich  mieszkań o kontakt ze Spółdzielnią.

 

Znamy doskonale Państwa mieszkania a  w szczególności ich stan prawny dlatego możemy je doskonale zaprezentować przyszłym kupującym.

 

Dla naszych lokatorów proponujemy preferencyjne warunki.


Tel. 71 7831235, 664760364

e-mail: arka@arka.wroc.pl

osoba odpowiedzialna: Agnieszka Sikorska
Zakaz palenia na klatkach

 Przypominamy, iż od 15 listopada 2010r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia na klatkach schodowych obowiązuje całkowity zakaz palenia paierosów. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara grzywny.
Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” uprzejmie informuje, że nasi mieszkańcy mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego oraz z dodatku energetycznego.

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy Państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Uprawnionymi do otrzymania dodatku mieszkaniowego są osoby, które spełniają  równocześnie trzy kryteria:

 

1.     Posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

2.     Uzyskiwanie odpowiednio niskich dochodów

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom – jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekracza:

a. 1477,79 zł/miesięcznie – dla osoby mieszkającej samotnie

b.  1055,56 zł/miesięcznie – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby

3. Zajmowanie lokalu mieszkalnego o odpowiedniej powierzchni użytkowej.

 

Uprawnionymi do otrzymania dodatku energetycznego są osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i które są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.01.2014r do 30.04.2014r. wynosi odpowiednio:

a.     dla gospodarstwa jednoosobowego – 11,36 zł miesięcznie

b.     dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie

c.     dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł miesięcznie

 

Pełne informacje na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatku, jego wypłacania i wstrzymywania można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 30-32 lub na stronie: www.mops.wroclaw.pl
Ostateczny wynik ankiety w sprawie termomodernizacji Puł/Koś

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Arka” informuje, że w związku z możliwością ponownego zabrania głosu przez wszystkich mieszkańców w ankiecie dotyczącej przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki/Pułaskiego, połączonego z remontem elewacji do dnia 17.02.2014r wpłynęła tylko jedna ankieta ze zmianą decyzji na NIE.

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

Głosy na TAK: 52

Głosy na NIE: 30

W związku z powyższym informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia termomodernizacji budynku.

 

 
Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na Hłaski

 Kalkulacja do wymiany ciepłomierzy na osiedlu Hłaski

 

W przedmiocie ustalenia opłat za wymianę ciepłomierzy, oprogramowania do liczników radiowych (wodomierzy i ciepłomierzy) oraz wyrównania za wymianę liczników ciepłej i zimnej wody w budynkach przy ul. Marka Hłaski 24-50.

 

 

 

wymiana jednego ciepłomierza

540,00

Nadpłata z pozycji  wymiana wodomierzy z której zebrano zaliczek na kwotę 120,00zł a koszt 1 wodomierza z nakładką i konfiguracją wyniósł  120,96zł  (czyli nadpłata przy jednym wodomierzu 0,96zł, przy dwóch 1,92zł)

-1,92

Wymiana 1 wodomierza (robocizna)

16,20

Oprogramowanie do zdalnego odczytu (palmtop + moduł 4305zł, program + licencja 7380zł razem 11685zł podzielona przez ilość wszystkich mieszkań i lokali w SM ARKA 321 daje kwotę 36,40zł na mieszkanie niezależnie od ilości wodomierzy)

36,4

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

606,88

wymiana 2 ciepłomierzy + wyrównanie za 2 wodomierze + oprogramowanie

1146,88

wymiana 1 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

639,28

wymiana 2 ciepłomierza + wyrównanie za 4 wodomierze + oprogramowanie

1179,28

 
 
 
Arka@Arka.Wroc.PL
Spółdzielnia Mieszkaniowa ARKA
50-440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 125a